Nepodceňujte silu ohňa

Úloha komína je nezastupiteľná. Jednou zo základných vlastností kvalitného komína je jeho dobrý ťah, a teda bezpečný odvod spalín cez strechu. Len v prípade, že sú spaliny bezpečne   odvedené cez strechu, nemôžu sa dostať späť do obývacích priestorov. Keď máme komín na tuhé palivo, usádzajú sa na jeho stenách sadze. V prípade, že ich nevymetáme pravidelne, môže vzniknúť až niekoľko centimetrový nános sadzí. Vyhorenie sadzí, ktoré hrozí pri vykurovaní tuhými palivami – teplota pri vyhorení sadzí je 1000 až 1300 stupňov Celzia, spôsobí nekvalitnému komínu nezvratné škody, ktoré následne môžu zapríčiniť požiar celého objektu. Vykurovanie zemným plynom je o to nebezpečnejšie, že pri nedokonalom spaľovaní, t.j. pri nedostatku vzduchu potrebného na spaľovanie, vzniká jedovatý oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhoľnatý je za normálnych podmienok horľavý, bezfarebný plyn bez zápachu. Patrí medzi najnebezpečnejšie jedovaté plyny, čo sa prejavuje už pri nízkej koncentrácií. Tak ako sa venujeme pravidelnej údržbe  domu, mali by sme sa pravidelne starať aj o svoj komín. Čistenie komína by sa malo vykonávať nielen preto, že to prikazuje zákon, ale hlavne kvôli vlastnej bezpečnosti.

Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z. z.

predpisuje lehoty na kontrolu a čistenie komínových telies, ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW. :

  • Komín na plynový kotol treba skontrolovať pred kolaudáciou a požiadať o jeho uvedenie do činnosti osobu odborne spôsobilú. Následne nechať komín skontrolovať každých        12 mesiacov ak ide o komín s vložkou.
  • Pri spotrebičoch na tuhé palivá  treba komín skontrolovať pred kolaudáciou a požiadať o jeho uvedenie do činnosti osobu odborne spôsobilú.  Následne nechať komín skontrolovať každé 4 mesiace.

Za nedodržiavanie lehôt alebo za nevykonávanie kontroly komína môže orgán vykonávajúci štátny požiarny dozor uložiť fyzickej osobe pokutu do výšky 100 €, právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi pokutu do výšky 8 298 €. Za čistenie komína totiž zodpovedá vlastník objektu. Avšak oveľa väčšou „pokutou“ je v tomto prípade poškodený, ohňom znehodnotený príbytok, nehovoriac o cene ľudského života. Komín a silu ohňa preto nikdy nepodceňujte!!!

Podmienky bezpečného prevádzkovania palivových spotrebičov

  • nepoužívať vykurovacie telesa so žeravými časťami v priestoroch, kde sa pracuje s horľavými látkami (drevom a pod.) a horľavými kvapalinami,
  • horľavé látky – drevo, papier, textil a pod. ukladať v bezpečnej vzdialenosti od palivových – spotrebičov so žeravými časťami a nesušiť časti odevov a obuvi na palivových spotrebičoch,
  • podlaha pod vykurovacími telesami so žeravými časťami a ochranná podložka pred nimi,  musí   byť  nehorľavá, veľkosť podložky upravuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.,
  • používať iba palivové spotrebiče certifikované a dobrom technickom stave

Podmienky bezpečného prevádzkovania domácich udiarní

  • na konštrukciu udiarne použiť nehorľavé materiály, v prípade použitia drevených hranolov a dosák, treba ich chrániť nehorľavým materiálom napr. plechom,
  • oddeliť ohnisko od údených výrobkov, na údenie  používať tzv. „studený dym“,
  • zabrániť tomu aby nedochádzalo pri topení mastí na údených výrobkoch a k jej stekaniu do ohniska a upevniť údené výrobky, tak aby nemohli spadnúť do ohniska,
  • umiestniť udiareň, tak aby v prípade jej požiaru neboli bezprostredne ohrozené iné objekty

Zdroj: Referát krízového riadenia, MSÚ B. Bystrica